Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW, Nghị quyết số 55-NQ/TW, Kết luận 70-KL/TW của Bộ Chính trị; các Chỉ thị, Kết luận, Thông báo Kết luận của Ban Bí thư…

Ngày 03/7/2020, Được sự chỉ đạo của Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh, Đảng ủyTrường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công Thương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW, Nghị quyết số 55-NQ/TW, Kết luận 70-KL/TW của Bộ Chính trị; các Chỉ thị, Kết luận, Thông báo Kết luận của Ban Bí thư (Khóa XII) và Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí cán bộ và toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động trong toàn trường.

Đồng chí Lê Văn Kỳ- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường trực tiếp triển khai truyền đạt các nội dung tại Hội nghị: Nghị quyết số 51-NQ/TW, Nghị quyết số 55-NQ/TW, Kết luận 70-KL/TW của Bộ Chính trị; các Chỉ thị, Kết luận, Thông báo Kết luận của Ban Bí thư (Khóa XII) và Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Lê Văn Kỳ- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Thông báo kết luận trên. Đồng chí yêu cầu Bí thư các Chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết Kết luận, Thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các kế hoạch hành động của Tỉnh ủy, của Đảng ủy khối cơ quan quan và doanh nghiệp tỉnh, của Đảng ủy Nhà trường tại Chi bộ mình, vận dụng sáng tạo để xây dựng kế hoạch hành động phù hợp với đặc điểm Chi bộ, đồng thời cần xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những việc trước mắt, những việc lâu dài để từ đó có giải pháp tổ chức thực hiện gắn với nhiệm vụ được giao. Việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần phải thực hiện đồng bộ với các Chỉ thị, Nghị quyết khác, nhất là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2020 – 2025 vừa ban hành và Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ trường cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công Thương