Dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt và Luật An ninh mạng

Thực hiện Công văn số 552-CV/ĐUK ngày 02/7/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa về việc chỉ đạo tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự liên quan đến dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt và Luật An ninh mạng.

Đảng ủy Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương đăng tải lên Website Trường về Dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt và Luật An ninh mạng

Để cán bộ, đảng viên, quần chúng tại đơn vị nghiên cứu, thực hiện tốt Công văn số 552-CV/ĐUK của Đảng ủy Khối

Chi tiết xem tại:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-don-vi-hanh-chinh-kinh-te-dac-biet-2017-340180.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Du-thao-Luat-an-ninh-mang-351416.aspx