Khoa Khoa học cơ bản

– Giới thiệu: Khoa Khoa học cơ bản tham gia trực tiếp giảng dạy và chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý chuyên môn các môn văn hoá đối tượng tuyển sinh  tốt nghiệp THCS. Sau khi học xong chương trình, học sinh được dự thi quốc gia lấy bằng tốt nghiệp BT Trung học phổ thông và bằng Trung cấp chuyên nghiệp hoặc Trung cấp nghề.

– Nhân sự: Khoa có 7 giảng viên tham gia giảng dạy, trong đó có 3 giảng viên có trình độ thạc sỹ, 4 giảng viên có trình độ cử nhân, có 02 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và 03 giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở.

TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ

CM

Chuyên ngành

đào tạo

Chức vụ/ chức danh

1

Nguyễn Thị Ngọc

1971

Thạc sỹ

SP Toán học

Trưởng Khoa

2

Lê Thị Luyến

Cử nhân

SP Hóa học

Giáo viên

3

Nguyễn Thị Hồng

1994

Cử nhân

SP Toán học

Giáo viên

4

Trịnh Thị Phượng

Cử nhân

SP Sinh học

Giáo viên

5

Quách Thị Thuỷ

1972

Cử nhân

SP Lịch sử

Giáo viên

6

Đậu Quang Nghĩa

1992

Cử nhân

SP Ngữ Văn

Giáo viên

7

Lê Trung Thành

1982

Thạc sỹ

SP Vật lý

Giáo viên

Ngoài ra, một số cán bộ giáo viên trước đây thuộc Khoa, hiện nay đang kiêm nhiệm các chức vụ khác nhau nhưng vẫn tham gia giảng dạy các môn học do Khoa quản lý.

TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ

CM

Chuyên ngành

đào tạo

Chức vụ/ chức danh

1

Phan Đình Long

1973

 

Tiến sỹ

Hóa học

Phó hiệu trưởng

2

Nguyễn Thị Nguyên

1972

Thạc sỹ

PPGD Hóa học

Trưởng phòng TCCB