Phòng Công tác học sinh

–  Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý công tác HSSV hệ chính quy thuộc trách nhiệm và thẩm quyền theo Quy chế công tác HSSV.

Tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hoá, xây dựng môi trường giáo dục, hình thành nhân cách và phẩm chất đạo đức xã hội chủ nghĩa cho HSSV.

– Nhân sự:

TT Họ và tên Trình độ chuyên môn Chức vụ / chức danh
1 Phạm Ngọc Luân Cử nhân kế toán Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng
2 Nguyễn Thị Thảo Cử nhân Văn hoá du lịch Chuyên viên
3 Nguyễn Thị Vân Cử nhân Tin học Chuyên viên
4 Hồ Hữu Môn Cử nhân TDTT Bảo vệ
5 Lê Văn Dương Trung cấp Bảo vệ
6 Nguyễn Văn Thoan Sơ cấp Bảo vệ
7 Nguyễn Đức Sâm Sơ cấp Bảo vệ