THỜI KHOÁ BIỂU TỪ NGÀY 22/02 ĐẾN 26/02/2021

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2021/02/Tuan26.-2020_2021.xls" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2021/02/Tuan26-học-tại-cơ-sở-2-2020_2021.xls" download="all" viewer="microsoft"]

THỜI KHOÁ BIỂU TỪ NGÀY 01/02 ĐẾN 05/02/2021

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2021/01/Tuan25.-2020_2021-1.xls" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2021/01/Tuan25-học-tại-cơ-sở-2-2020_2021-1.xls" download="all" viewer="microsoft"]