Thời khóa biểu từ ngày 27/05 đến ngày 31/5/2019

][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/05/Tuan-42-2018_2019-cac-lop-cao-dang-.07.05_2_2_2.xls" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/05/Tuan-42-2018_2019-cac-lop-trung-cap_2_2_2_2-2.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 20/05 đến ngày 24/5/2019

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/05/Tuan-41-2018_2019-cac-lop-cao-dang-.07.05_2_2.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/05/Tuan-41-2018_2019-cac-lop-trung-cap_2_2_2.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 13/05 đến ngày 17/05/2019

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/05/Tuan-40-2018_2019-cac-lop-cao-dang-.07.05_2.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url=[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/05/Tuan-40-2018_2019-cac-lop-trung-cap_2_2-1.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 06/05 đến ngày 10/05/2019

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/05/Tuan-39-2018_2019-cac-lop-trung-cap_2.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/05/Tuan-39-2018_2019-cac-lop-cao-dang-.07.05.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 29/04 đến ngày 04/05 năm 2019

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/04/Tuan-38-2018_2019-cac-lop-cao-dang-27.04_2_2_2_2.xls" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/04/Tuan-38-2018_2019-cac-lop-trung-cap-1.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 22/04 đến ngày 26/04/2019

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/04/Tuan-37-2018_2019-cac-lop-trung-cap-22.4_2_2_2.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/04/Tuan-37-2018_2019-cac-lop-cao-dang-16.04_2_2_2-1.xls" download="all" viewer="microsoft"]