Thời khóa biểu từ ngày 21/09 đến ngày 25/09/2020

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/09/Tuan6-2020_2021.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/09/Tuan6-học-tại-cơ-sở-2-2020_2021.xls" download="all" viewer="microsoft"]