THỜI KHOÁ BIỂU TỪ NGÀY 22/02 ĐẾN 26/02/2021

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2021/02/Tuan26.-2020_2021.xls" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2021/02/Tuan26-học-tại-cơ-sở-2-2020_2021.xls" download="all" viewer="microsoft"]

THỜI KHOÁ BIỂU TỪ NGÀY 01/02 ĐẾN 05/02/2021

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2021/01/Tuan25.-2020_2021-1.xls" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2021/01/Tuan25-học-tại-cơ-sở-2-2020_2021-1.xls" download="all" viewer="microsoft"]  

THỜI KHOÁ BIỂU TỪ NGÀY 25/01 ĐẾN 29/01/2021

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2021/01/Tuan24.-2020_2021-2.xls" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2021/01/Tuan24-học-tại-cơ-sở-2-2020_2021-1.xls" download="all" viewer="microsoft"]

THỜI KHÓA BIỂU TỪ NGÀY 18/01 ĐẾN 22/01/2021

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2021/01/Tuan23-2020_2021-1.xls" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2021/01/Tuan23-học-tại-cơ-sở-2-2020_2021-2.xls" download="all" viewer="microsoft"]  

THỜI KHÓA BIỂU TỪ NGÀY 11/01 ĐẾN NGÀY 15/01/2021

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2021/01/Tuan22-2020_2021-1.xls" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2021/01/Tuan22-học-tại-cơ-sở-2-2020_2021.xls" download="all" viewer="microsoft"]

THỜI KHÓA BIỂU TỪ NGÀY 04/01 ĐẾN NGÀY 08/01/2021

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/Tuan21-2020_2021-1.xls" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/Tuan21-học-tại-cơ-sở-2-2020_2021.xls" download="all" viewer="microsoft"]

THỜI KHÓA BIỂU TỪ NGÀY 28/12 ĐẾN 01/01/2021

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/Tuan20-2020_2021-4.xls" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/Tuan20-học-tại-cơ-sở-2-2020_2021-3.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 21/12 đến ngày 25/12/2020

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/Tuan19-2020_2021-2.xls" download="all" viewer="microsoft"]][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/Tuan19-học-tại-cơ-sở-2-2020_2021.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 14-18/12/2020

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/Tuan18-2020_2021-2.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/Tuan18-học-tại-cơ-sở-2-2020_2021.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 07-11/12/2020

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/Tuan17-2020_2021.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/Tuan17-học-tại-cơ-sở-2-2020_2021.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 30/11-04/12

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/11/Tuan16-2020_2021-1.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/11/Tuan16-học-tại-cơ-sở-2-2020_2021.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 23/11-27/11/2020

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/11/Tuan15-2020_2021.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/11/Tuan15-học-tại-cơ-sở-2-2020_2021.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 16/11 đến ngày 20/11/2020

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/11/Tuan14-2020_2021.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/11/Tuan14-học-tại-cơ-sở-2-2020_2021.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 09/11-13/11/2020

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/11/Tuan13-2020_2021.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/11/Tuan13-học-tại-cơ-sở-2-2020_2021.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 02/11-06/11/2020

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/10/Tuan12-2020_2021.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/10/Tuan12-học-tại-cơ-sở-2-2020_2021.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 26/10-30/10/2020

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/10/Tuan11-2020_2021.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/10/Tuan11-học-tại-cơ-sở-2-2020_2021-1.xls" download="all" viewer="microsoft"]