Khoa Tin học-Ngoại ngữ

– Giới thiệu: Khoa Tin học-Ngoại ngữ thành lập theo Quyết định số 39/QĐ-TCHC ngày 5 tháng 8 năm 2003. Khoa đảm nhận giảng dạy môn Tin học và môn Tiếng Anh cho tất cả các chuyên ngành đào tạo trong Nhà trường.

– Nhân sự: Khoa có 6 giảng viên trong đó có 4 giảng viên ngoại ngữ và 2 giảng viên tin học. Trình độ chuyên môn: 3 Thạc sỹ; 2 Cao học  và 1 cử nhân, có 01 giáo viên dạy giỏi cấp toàn quốc và 02 giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở.

TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ

CM

Chuyên ngành

đào tạo

Chức vụ/ chức danh

1

Lê Thị Nga

1969

Thạc sỹ

Tiếng Anh

Trưởng Khoa

2

Hà Thị Tân

1973

Thạc sỹ

Tiếng Anh

Giảng viên

3

Phạm Thu Hiền

1983

Thạc sỹ

Tiếng Anh

Giảng viên

4

Lường Thị Nam

1986

Cao học

SP Tin học

Giảng viên, QL phòng TH

Ngoài ra, một số cán bộ giáo viên trước đây thuộc Khoa, hiện nay đang kiêm nhiệm các chức vụ khác nhau nhưng vẫn tham gia giảng dạy các môn học do Khoa quản lý.

TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ

CM

Chuyên ngành

đào tạo

Chức vụ/ chức danh

1

Nguyễn Thanh Minh

1976

Thạc sỹ

Quản lý GD,

Cử nhân Tin học

Trưởng phòng QLKHĐN

 2

Hà Thị Hoài Lâm

 1978

Thạc sỹ

Tiếng Anh

 Chuyên viên TT Ngoại ngữ TH

3

Bùi Lương Vũ Ngọc

1986

Cử nhân

SP Tin học

Chuyên viên phòng Đào tạo

4

Phạm Thị Đào

1977

Cử nhân

SPNN Anh văn

Chuyên viên phòng Đào tạo

5

Bùi Thị Kim Anh

1986

Thạc sỹ

SPNN Anh văn

Chuyên viên phòng Đào tạo

Ngoai ngu

Tập thể giảng viên Khoa Tin học – Ngoại ngữ