Phòng Kế hoạch-Tài chính

– Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng về chiến lược phát triển của nhà trường. Tổ chức quản lý tài chính, thực hiện các quyết định của Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện công tác kế toán theo quy định của pháp luật.

– Nhân sự

TT Họ và tên Trình độ chuyên môn Chức vụ / chức danh
1 Nguyễn Thành Công Thạc sỹ Quản lý giáo dục PHT, Trưởng phòng
2 Cao Thị Duyên Cử nhân kinh tế, ngành kế toán Phó trưởng phòng
3 Nguyễn Chí Thanh Cử nhân kinh tế, ngành kế toán Chuyên viên
4 Nguyễn Thị Huyền Cử nhân kinh tế ngành kế toán Chuyên viên
5 Bùi Khánh Linh Cử nhân kinh tế ngành kế toán Chuyên viên