Thời khoá biểu từ ngày 25.9 đến 30.9.2023

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2023/09/Tuan7-2023_2024.xls" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2023/09/Tuan7CS2-2023_2024.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khoá biểu từ ngày 11.9 đến 16.9.2023

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2023/09/Tuan5CS2-2023_2024.xls" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2023/09/Tuan5-2023_2024-1.xls" download="all" viewer="microsoft"]