Thời khóa biểu từ ngày 23/9 đến ngày 27/9/2019

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/09/Tuan-9-2019_2020-cac-lop-cao-dang-23-9_2.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/09/Tuan-9-2019_2020-cac-lop-trung-cap-23-9_2-2.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 16/9 đến ngày 20/09/2019

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/09/Tuan-8-2019_2020-cac-lop-cao-dang-16-9-1.xls" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/09/Tuan-8-2018_2019-cac-lop-trung-cap-16-9-1.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 09/09 đến ngày 13/9/2019

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/09/Tuan-7-2019_2020-cac-lop-cao-dang-9-9_2.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/09/Tuan-7-2018_2019-cac-lop-trung-cap-9-9_2.xls" download="all" viewer="microsoft"]  

Thời khóa biểu từ ngày 02/9 đến ngày 06/09/2019

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/08/Tuan-6-2018_2019-cac-lop-trung-cap-3-9.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/08/Tuan-6-2019_2020-cac-lop-cao-dang-3-9.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 26/8 đến ngày 30/8/2019

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/08/Tuan-5-2018_2019-cac-lop-trung-cap-26.8.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/08/Tuan-5-2019_2020-cac-lop-cao-dang-26.8.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 19/08 đến ngày 23/8/2019

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/08/Tuan-4-2018_2019-cac-lop-cao-dang-05.8_2_2.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/08/Tuan-4-2018_2019-cac-lop-trung-cap-19.8_2_2.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 12/8 đến ngày 16/8/2019

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/08/Tuan-3-2018_2019-cac-lop-cao-dang-05.8_2.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/08/Tuan-3-2018_2019-cac-lop-trung-cap-05.8_2.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 05/08 đến ngày 09/08/2019

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/08/Tuan-2-2018_2019-cac-lop-cao-dang-05.8.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/08/Tuan-2-2018_2019-cac-lop-trung-cap-05.8.xls" download="all" viewer="microsoft"]