Khoa Kế toán

Khoa Kế toán

 – Giới thiệu:Khoa Kế toán tiền thân là Tổ bộ môn Kế toán, là khoa nòng cốt của Nhà trường, ra đời ngay từ khi thành lập trường. Từ đó đến nay uy tín đào tạo của Khoa không ngừng được nâng cao. Hàng năm thu hút hàng ngàn học sinh theo học ngành Trung cấp kế toán và cung cấp cho ngành Công Thương, cho xã hội, cho địa phương hàng ngàn cán bộ được đào tạo có trình độ TC Kế toán.

– Nhân sự:Khoa hiện tại có 8 cán bộ giảng dạy, gồm 7 Thạc sỹ; 01 NCS và 02 GV kiêm nhiệm . Khoa có đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, nhiệt tình, năng động sáng tạo, thường xuyên cập nhật kiến thức mới vào giảng dạy. Đội ngũ giảng viên của Khoa có 01 giáo viên dạy giỏi cấp toàn quốc, 4 giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở.

TT Họ và tên Năm sinh Trình độ

CM

Chuyên ngành

đào tạo

Chức vụ/ chức danh
1 Đặng Thị Ngọc 1980 Thạc sỹ Kế toán Trưởng Khoa
2 Cao Thị Thường 1980 Thạc sỹ Kế toán Phó trưởng khoa
3 Thịnh Thị Ngọc 1973 Thạc sỹ Kế toán Giảng viên
4 Ng. Thị Như Quỳnh 1983 Thạc sỹ Kế toán Giảng viên
5 Hoàng Kim Oanh 1985 Thạc sỹ Kế toán Giảng viên
6 Hoàng Thu Hà 1984 Thạc sỹ Kế toán Giảng viên
7 Lê Thị Trang Nhung 1982 Thạc sỹ Kế toán Giảng viên
8 Phạm Ngọc Trường 1987 Thạc sỹ, NCS Kế toán Giảng viên

Ngoài ra, một số cán bộ giáo viên trước đây thuộc khoa, hiện nay đang kiêm nhiệm các chức vụ khác nhau nhưng vẫn tham gia giảng dạy các môn học do khoa quản lý.

TT Họ và tên Năm sinh Trình độ

CM

Chuyên ngành

đào tạo

Chức vụ/ chức danh
1 Bùi Ngọc Quyết 1973 Thạc sỹ Quản trị KD Phó Hiệu trưởng
    2 Nguyễn Thành Công   1963  Thạc sỹ  QLGD, Cử nhân KTTC  Phó Hiệu trưởng

Ke toan

Tập thể giảng viên Khoa Kế toán