Phòng Quản lý Khoa học & Thông tin tư liệu

  • Chức năng

Tham mưu giúp Hiệu trưởng theo dõi, chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện toàn bộ quá trình hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ  của Nhà trường; quản lý trang Website, hệ thống mạng nội bộ… và là thành viên thường trực của Hội đồng khoa học và Đào tạo Nhà trường.

–  Nhân sự

TT Họ và tên Trình độ chuyên môn Chức vụ
1 Nguyễn Thanh Minh Thạc sỹ Quản lý Giáo dục Trưởng phòng
2 Đào Thị Lê Thạc sỹ  Lịch sử Đảng GV, Chuyên viên
3 Nguyễn Thị Hằng Cử nhân Thông tin thư viện Chuyên viên
4 Hoàng Thu Hà Thạc sỹ ngành Kế toán GV, Chuyên viên
5 Lê Xuân Hiệp Cử nhân CNTT Chuyên viên