Trung tâm Hợp tác đào tạo và bồi dưỡng

  • Giới thiệu: Trung tâm Hợp tác đào tạo và bồi dưỡng thành lập tháng 9 năm 2009, có nhiệm vụ tổ chức liên kết đào tạo, bồi dưỡng  theo quy định của pháp luật giáo dục và pháp luật khác có liên quanHiện Nhà trường đang tiếp tục chiêu sinh liên kết đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn.
  • Nhân sự:
TT Họ và tên Trình độ chuyên môn Chức vụ/chức danh
1 Phan Đình Long Thạc sỹ Phó HT, Giám đốc
2 Hà Thị Hoài Lâm Thạc sỹ Phó Giám đốc
3 Lê Thị Mai CN Ngoại ngữ Chuyên viên
4 Nguyễn Thị Chung Cử nhân Kinh tế Chuyên viên