Thời khóa biểu từ ngày 21/10-25/10/2019

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/10/Tuan-13-2019_2020-cac-lop-cao-dang_2_2.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/10/Tuan-13-2019_2020-cac-lop-trung-cap_2_2-4.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 14/10 đến ngày 18/10/2019

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/10/Tuan-12-2019_2020-cac-lop-trung-cap_2.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/10/Tuan-12-2019_2020-cac-lop-cao-dang_2.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 07/10 đến ngày 12/10/2019

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/10/Tuan-11-2019_2020-cac-lop-cao-dang.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/10/Tuan-11-2019_2020-cac-lop-trung-cap-2.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 30/9 đến ngày 04/10/2019

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/09/Tuan-10-2019_2020-cac-lop-trung-cap-30-9_2_2-1.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/09/Tuan-10-2019_2020-cac-lop-cao-dang-23-9_2_2.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 23/9 đến ngày 27/9/2019

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/09/Tuan-9-2019_2020-cac-lop-cao-dang-23-9_2.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/09/Tuan-9-2019_2020-cac-lop-trung-cap-23-9_2-2.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 16/9 đến ngày 20/09/2019

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/09/Tuan-8-2019_2020-cac-lop-cao-dang-16-9-1.xls" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/09/Tuan-8-2018_2019-cac-lop-trung-cap-16-9-1.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 09/09 đến ngày 13/9/2019

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/09/Tuan-7-2019_2020-cac-lop-cao-dang-9-9_2.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/09/Tuan-7-2018_2019-cac-lop-trung-cap-9-9_2.xls" download="all" viewer="microsoft"]