Thời khóa biểu từ ngày 02/9 đến ngày 06/09/2019

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/08/Tuan-6-2018_2019-cac-lop-trung-cap-3-9.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/08/Tuan-6-2019_2020-cac-lop-cao-dang-3-9.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 26/8 đến ngày 30/8/2019

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/08/Tuan-5-2018_2019-cac-lop-trung-cap-26.8.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/08/Tuan-5-2019_2020-cac-lop-cao-dang-26.8.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 19/08 đến ngày 23/8/2019

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/08/Tuan-4-2018_2019-cac-lop-cao-dang-05.8_2_2.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/08/Tuan-4-2018_2019-cac-lop-trung-cap-19.8_2_2.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 12/8 đến ngày 16/8/2019

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/08/Tuan-3-2018_2019-cac-lop-cao-dang-05.8_2.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/08/Tuan-3-2018_2019-cac-lop-trung-cap-05.8_2.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 05/08 đến ngày 09/08/2019

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/08/Tuan-2-2018_2019-cac-lop-cao-dang-05.8.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/08/Tuan-2-2018_2019-cac-lop-trung-cap-05.8.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 27/05 đến ngày 31/5/2019

][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/05/Tuan-42-2018_2019-cac-lop-cao-dang-.07.05_2_2_2.xls" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/05/Tuan-42-2018_2019-cac-lop-trung-cap_2_2_2_2-2.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 20/05 đến ngày 24/5/2019

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/05/Tuan-41-2018_2019-cac-lop-cao-dang-.07.05_2_2.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/05/Tuan-41-2018_2019-cac-lop-trung-cap_2_2_2.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 13/05 đến ngày 17/05/2019

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/05/Tuan-40-2018_2019-cac-lop-cao-dang-.07.05_2.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url=[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/05/Tuan-40-2018_2019-cac-lop-trung-cap_2_2-1.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 06/05 đến ngày 10/05/2019

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/05/Tuan-39-2018_2019-cac-lop-trung-cap_2.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/05/Tuan-39-2018_2019-cac-lop-cao-dang-.07.05.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 29/04 đến ngày 04/05 năm 2019

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/04/Tuan-38-2018_2019-cac-lop-cao-dang-27.04_2_2_2_2.xls" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/04/Tuan-38-2018_2019-cac-lop-trung-cap-1.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 22/04 đến ngày 26/04/2019

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/04/Tuan-37-2018_2019-cac-lop-trung-cap-22.4_2_2_2.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/04/Tuan-37-2018_2019-cac-lop-cao-dang-16.04_2_2_2-1.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 15/04 đến ngày 19/04/2019

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/04/Tuan-36-2018_2019-cac-lop-trung-cap-15.4_2_2.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/04/Tuan-36-2018_2019-cac-lop-cao-dang-16.04_2_2.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 08/04 đến ngày 12/04/2019

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/04/Tuan-35-2018_2019-cac-lop-trung-cap-08-4_2.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/04/Tuan-35-2018_2019-cac-lop-cao-dang-08.04_2.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 25/03 đến ngày 29/03/2019

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/Tuan-33-2018_2019-cac-lop-cao-dang-25.3_2_2.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/Tuan-33-2018_2019-cac-lop-trung-cap-24-3_2-1.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 18/03 đến ngày 22/03

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/Tuan-32-2018_2019-cac-lop-trung-cap-18-3_2-1.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/Tuan-32-2018_2019-cac-lop-cao-dang-18.3_2.xls" download="all" viewer="microsoft"]