Thông báo Kết quả điểm thi vòng 2, Kỳ thi tuyển viên chức năm 2020

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

KINH TẾ-KỸ THUẬT CÔNG THƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HĐ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020
Số:  21/TB-HĐTTVC Thanh Hoá, ngày 05  tháng 6 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Kết quả điểm thi vòng 2, Kỳ thi tuyển viên chức năm 2020

 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội Vụ;

Căn cứ Văn bản số 1427/BCT-TCCB ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Bộ Công Thương đồng ý Nhà trường tuyển dụng viên chức năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-KTKTCT ngày 24 tháng 4  năm 2020 của Hiệu trưởng về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020 Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ–KTKTCT ngày 16/01/2020 của Hiệu trưởng ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công  Thương;

Căn cứ Thông báo số 99/TB-KTKTCT ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương về việc thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-HĐTTVC ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020 về việc phê duyệt người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển viên chức vào Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-HĐTTVC ngày 01 tháng 06 năm 2020 của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020 về việc Quyết định tổ chức thi vòng 2 (từ ngày 03 tháng 06 đến ngày 04  tháng 6 năm 2020);

Căn cứ Thông báo số 16/TB-HĐTTVC của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển viên chức ngày 01 tháng 6 năm 2020 về việc triệu tập thí sinh thi vòng 2 (Lần thứ 2);

 

 

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương thông báo đến người dự tuyển:

  1. Bảng tổng hợp kết quả điểm thi vòng 2 Kỳ thi tuyển viên chức năm 2020, diễn ra ngày 03/6-04/6/2020 được niêm yết tại trụ sở Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương, đăng trên Website: http://cdktktct.edu.vn của Nhà trường;
  2. Đối với hình thức thi viết: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả vòng 2, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi.

Địa chỉ liên hệ: Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương, số 569 phố Quang Trung 3, phường Đông Vệ, TP. Thanh Hoá.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TTVC
– Ban giám hiệu (để BC);  
– Các  thành viên Hội đồng TTVC;  
– Các thí sinh;  
– Website: cdktktct.edu.vn;  
– Lưu HĐTT, TCCB. TS.  Lê Văn Kỳ

 

TRƯỜNG CĐ  KINH TẾ-KỸ THUẬT CÔNG THƯƠNG KẾT QUẢ ĐIỂM THI (VÒNG 2)
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020
(Kèm theo Thông báo số  21/TB-HĐTTVC của Chủ tịch HĐ ngày 05 tháng 6 năm 2020)
TT SBD Họ tên Ngày sinh Giới tính Vị trí đăng ký dự tuyển Điểm thi Vòng 2 Điểm ưu tiên Tổng điểm Ghi chú
I. VỊ TRÍ GIẢNG VIÊN, GIÁO VIÊN (Thi thực hành, giảng dạy)
1 01 Lê Thị Thanh Hồng 12/2/1984 Nữ Giảng viên Tin học 73,8 73,8
2 02 Đậu Quang Nghĩa 8/5/1992 Nam Giáo viên Ngữ văn 60,3 60,3
3 03 Hà Trọng Nhân 6/4/1990 Nam Giảng viên Pháp luật 77,6 77,6
4 04 Hoàng Thị Thúy 5/1/1990 Nữ Giảng viên Khách sạn-Nhà hàng-Du lịch 70,1 70,1
5 05 Đỗ Xuân Long 11/10/1988 Nam Giáo viên Trung cấp (ngành Kỹ thuật công nghệ ôtô) 69,6 69,6
6 06 Trần Thị Vui 10/22/1991 Nữ Giảng viên Pháp luật 60,3 60,3
II. VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN, NHÂN VIÊN
7 07 Nguyễn Văn Cường 5/6/1985 Nam Chuyên viên phát triển thị trường đào tạo và bồi dưỡng 70,3 70,3
8 08 Hà Viết Sơn 9/29/1974 Nam Chuyên viên Quản trị tài sản và thiết bị thực hành 76,0 76,0
9 09 Lê Hoài Thương 12/17/1997 Nữ Nhân viên Y tế 70,0 70,0
Thanh Hoá, ngày  05 tháng 6 năm 2020
TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH