QUYẾT ĐỊNH Về việc Tổ chức kỳ thi tuyển viên chức Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương đợt 1 năm 2019

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ-KỸ THUẬT CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HĐ THI TUYỂN VIÊN CHỨC ĐƠT 1  NĂM  2019 Số: 03 /QĐ-HĐTTVC Thanh Hoá, ngày 17  tháng  4  năm 2019   QUYẾT ĐỊNH Về việc Tổ chức kỳ thi tuyển viên...

THÔNG BÁO Kế hoạch thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2019

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CĐ KINH TẾ-KỸ THUẬT CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:  56 /TB-KTKTCT Thanh Hoá, ngày 13  tháng 3 năm 2019   THÔNG BÁO Kế hoạch thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2019   Căn cứ Văn bản...