Thông báo Kết quả điểm thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức năm 2020

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ-KỸ THUẬT CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỘI ĐỒNG TTVC NĂM 2020 Số: 14/TB-HĐTTVC Thanh Hoá, ngày 15  tháng 5  năm 2020 THÔNG BÁO  Kết quả điểm thi vòng 1, Kỳ thi tuyển viên chức năm 2020  ...

QUYẾT ĐỊNH Về việc duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự Kỳ thi tuyển viên chức vào trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương năm 2020

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ-KỸ THUẬT CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HĐ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 Số:  01 /QĐ-HĐTTVC Thanh Hoá, ngày 24  tháng 4  năm 2020   QUYẾT ĐỊNH Về việc duyệt danh sách thí sinh đủ điều...

Học sinh Nhà trường tham gia kỳ thi tay nghề cấp tỉnh năm 2019

Ngày 27/11 tại Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Thanh Hóa, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ khai mạc kỳ thi tay nghề cấp tỉnh năm 2019. Đoàn dự thi Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công Thương gia thi 02 ngành nghề: Nghề...