QUYẾT ĐỊNH Về việc Tổ chức kỳ thi tuyển viên chức Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương đợt 1 năm 2019

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

KINH TẾ-KỸ THUẬT CÔNG THƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HĐ THI TUYỂN VIÊN CHỨC

ĐƠT 1  NĂM  2019

Số: 03 /QĐ-HĐTTVC Thanh Hoá, ngày 17  tháng  4  năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Tổ chức kỳ thi tuyển viên chức

 Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương đợt 1 năm 2019

CHỦ TỊCH HĐ THI TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT I  NĂM 2019

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ – KỸ THUẬT CÔNG THƯƠNG

 

Căn cứ Quyết định số  85 /QĐ-KTKTCT ngày 12 tháng  4 năm 2019 của Hiệu trưởng về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2019 Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012  của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-KTKTCT ngày 26/3/2019 của Hiệu trưởng ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức Trường CĐ Kinh tế-Kỹ thuật Công  Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Tổ chức Kỳ thi tuyển viên chức vào Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương.

Vòng 1: ngày 22 tháng 4 năm 2019.

Vòng 2: ngày 11 tháng 5 năm 2019 đến ngày 12 tháng 5 năm 2019.

Điều 2. Hội đồng thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2019 Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương, các Ban giúp việc của Hội đồng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức kỳ thi theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2019, các Ban giúp việc thuộc Hội đồng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận: CHỦ TỊCH HĐTTVC
 –  Như Điều 3;  
–  Website Trường;
 – Lưu VT, TCCB
 
  TS. Lê Văn Kỳ

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 1 NĂM 2019 Xem và tải tại đây