Thông báo Kết quả điểm thi vòng 1, Kỳ thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2019

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ-KỸ THUẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG THƯƠNG
Số:  10/TB-HĐTTVC Thanh Hoá, ngày 24  tháng 4  năm 2019

THÔNG BÁO

 Kết quả điểm thi vòng 1, Kỳ thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2019

 

Căn cứ Thông báo số 56/TB-KTKTCT ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương về việc thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-KTKTCT ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Hiệu trưởng về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2019 Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương;

Căn cứ Thông báo số 02/TB-HĐTTVC ngày 17 tháng 4 năm 2019 về việc triệu tập thí sinh (Lần thứ 1),

Sau khi tổ chức thi vòng 1, Hội đồng thi thực hiện chấm thi, ghép phách, tổng hợp điểm thi của các thí sinh tham dự thi tuyển. Hội đồng thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2019 Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương thông báo kết quả điểm thi vòng 1 như sau:

  1.  Kết quả điểm thi vòng 1 (có danh sách điểm thi kèm theo)

Kết quả điểm thi vòng 1, kì thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2019 được niêm yết công khai tại trụ sở Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương, đăng trên Website: http://cdktktct.edu.vn của Nhà trường.

  1. Thời hạn, địa điểm nộp đơn phúc khảo và lệ phí phúc khảo

Thời gian: Kể từ ngày 24/4/2019 đến hết ngày 08/5/2019.

Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương, số 569 phố Quang Trung 3, phường Đông Vệ, TP. Thanh Hoá.

Lệ phí: 150.000 đồng/bài thi (theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính).

Thông qua kết quả điểm thi vòng 1, thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi gửi đơn phúc khảo theo mẫu để Hội đồng thi tuyển viên chức thực hiện chấm phúc khảo theo quy định. Hội đồng thi không giải quyết phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời gian quy định trên.

Hội đồng thi tuyển viên chức Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương thông báo để các đơn vị và thí sinh dự thi biết, thực hiện.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VC
– Ban giám hiệu (để BC)  
– Các  thành viên Hội đồng TTVC
– Các thí sinh;
– Website: cdktktct.edu.vn;
– Lưu HĐTT, TCCB.
HIỆU TRƯỞNG
TS. Lê Văn Kỳ

Tổng hợp điểm xem tạiTong hop ket qua thi vong 1

Đơn phúc khảo xem tạidơn phuc khao