QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự Kỳ thi tuyển viên chức năm 2021

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ-KỸ THUẬT
CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HĐ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021
Số: 02/QĐ-HĐTTVC Thanh Hoá, ngày 24 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện
tham dự Kỳ thi tuyển viên chức năm 2021

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ – KỸ THUẬT CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Thực hiện Văn bản số 1595/BCT-TCCB ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Bộ Công Thương về việc đồng ý cho Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương tuyển dụng viên chức năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 56/QĐ–KTKTCT ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Hiệu trưởng ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương;
Căn cứ Thông báo số 123/TB-KTKTCT ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương về Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-KTKTCT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Hiệu trưởng về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2021 Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương;
Căn cứ Biên bản họp của Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021 ngày 22/6/2021;
Xét đề nghị của Thư ký Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2021,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự Kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 vào Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương. Cụ thể như sau:
Tổng số thí sinh đăng ký dự thi tuyển: 09 người.
Tổng số thí sinh đủ điều kiện thi tuyển: 09 người.
Tổng số thí sinh không đủ điều kiện thi tuyển: 0
(Có danh sách kèm theo)
Điều 2. Giao Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2021 và các Ban giúp việc cho Hội đồng tổ chức kỳ thi tuyển viên chức đối với 09 thí sinh đủ điều kiện tại Điều 1 theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2021, các đơn vị có liên quan và các thí sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG TTVC
CHỦ TỊCH

  • Như Điều 3;
  • Website Trường;
  • Lưu VT, TCCB HIỆU TRƯỞNG
    TS. Lê Văn Kỳ (Đã Ký)