Quyết định kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với chi bộ khoa Kinh tế Quản trị Kinh doanh

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, ngay từ đầu năm, Đảng bộ trường cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công thương đã quan tâm tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đảng viên. Trên cơ sở Kế hoạch thường niên của Đảng ủy Nhà trường về lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đã đề ra kế hoạch và đã tiến hành kiểm tra, giám sát Chi bộ khoa Kinh tế Quản trị Kinh doanh vào ngày 07/3/2024. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sat và thi hành kỷ luật Đảng đối với Chi bộ.

Thông qua kiểm tra, giám sát, đảng viên đã nâng cao trách nhiệm trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nguyên tắc, chế độ công tác của Ngành. Chi bộ có căn cứ để đánh giá đúng những ưu điểm đạt được, chỉ rõ khuyết điểm, thiếu sót của từng cán bộ, đảng viên để có biện pháp khắc phục.

Đồng thời, Chi bộ cũng rút ra những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; kịp thời phát hiện nhân tố mới, tích cực để phát huy; xây dựng, tạo điều kiện đối với những cán bộ năng động, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và góp phần quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên.