Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và hoạt động tuyển sinh, đào tạo nghề nghiệp

Xem tại đây cv3450 day manh tuyen truyen gdnn – co so