Biểu mẫu Quản lý đào tạo năm 2019

1.Biểu mẫu quản lý đào tạo

http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/11/Mau-0102-BĐSC-Bang-diem-so-cap.xls

Mau 01,02-BĐSC Bang diem so cap Mau 01-ĐTSC Chương trình đào tạo SC Mau 02-ĐTSC Ke hoach dao tao so cap Mau 03-ĐTSC So quan ly hoc sinh so cap Mau 04-ĐTSC So cap chung chi so cap Mau 05-ĐTSC So cap ban sao chung chi so cap Mau 06-ĐTSC So tay giao vien so cap

http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/11/Mau-0102-BĐSC-Bang-diem-so-cap.xls

Bang ke gio Mau 01,02,03,04,05-BĐTC Bang diem trung cap

Mau 01-GV Ke hoach giang day cua GV Mau 02a-GV Giáo án lý thuyết Mau 02b-GV Giáo án thực hành Mau 02c-GVGiáo án tích hợp Mau 03-GV Sổ tay giáo viên trung cap, cao dang Mau 04-GV Kế hoạch công tác giảng viên, giáo viên

Mau 01-ĐT Chương trình đào tạo CĐ,TC Mau 02-ĐT Ke hoach dao tao Mau 03-ĐT Tien do dao tao Mau 04-ĐT Thoi khoa bieu Mau 05-ĐT So len lop Mau 06-ĐT So quan ly hoc sinh TC,CĐ Mau 07-ĐT So theo doi dao tao tại DN Mau 08-ĐT So goc cap bang cao dang, trung cap Mau 09-ĐT So cap ban sao bang TN cao dang, trung cap

2. Biểu mẫu công tác học sinh

a) Các loại đơn

M09-Don de nghi mien hoc mien thi M10-Don de nghị cap bản sao bang diem M11-Don xin cap Giay CN chung chi so cap M12-Don xin cap GCN thay ban sao bang TN M13,14-Don xin chinh sua cap ban sao bang TN M15-Don xin hoc lai M16,17-Don de nghi cham phuc khao M18-Don xin rut ho so ĐKDT M19,20-Don xin thi du thi tot nghiep M21-Don xin làm lại bao cao thuc tap tot nghiep M22-Don dang ky hoc cai thien diem MHMĐ M23-Đơn đăng ký nhap học lai ( sau khi nghi hoc tam thoi) M24,25-Đơn đề nghị chỉnh sửa cấp BS chứng chỉ sơ cấp M26-Đơn xin chuyển ngành học M27-Đơn xin chuyển ngành nghề dang ky du tuyen M28-Don xin nghi hoc va bao luu KQHT M29-Phieu dang ky du tuyen M30-So yeu ly lich HSSV M31-Cam ket chap hanh noi quy thưc tap tai DN

b) Biểu mẫu rèn luyện

M01,02,03,04,05,06,07,08-HSSV M32-Danh gia ket qua ren luyen M33,34,35,36-Danh gia ren luyen HSSV M37,38-Bien ban sinh hoat hop lop

3. Biểu mẫu khảo thí, kiểm định chất lượng

a) Khảo thí

Mẫu 1 Phiếu thăm dò HSSV về giảng viên Mẫu 2 Phiếu lấy ý kiến HSSV TN về CL đàoTạo Mẫu 3 Phiếu đánh giá chất lượng đề thi HP Mẫu 4 KH Đảm bảo CL Mẫu 5 B.cáo thực hiện ĐBCL Mẫu 6 Phiếu khảo sát svtn vè việc làm Mẫu 7 Phiếu khảo sát Nhà tuyển dụng Mẫu 8 phieu khao sat cuu sinh vien về CTĐT3. Biểu mẫu khảo thí

b) Kiểm định CL

Mẫu 1 Đăng ký XD bộ đề thi MH,MĐ Mẫu 2 Đề thi MH, mô-đun lý thuyết Mẫu 3 Đáp án MH, mô-đun lý thuyết Mẫu 4 Đề thi MH, mô-đun thực hành Mẫu 5 Phiếu đánh giá thi MH, MĐ thực hành

Mẫu 1 Đề thi TN MH, MĐ lý thuyết Mẫu 2 Đáp án đề thi TN MH, MĐ lý thuyết Mẫu 3 Đề thi Tốt nghiệp MH, MĐ thực hành Mẫu 4 Phiếu đánh giá thi TN MH, MĐ thực hành

Mẫu 1 Đăng ký XD NHCHT Mẫu 2 Đề xuất HĐ thẩm định NHCHT Mẫu 3 NHCHT Tụ luận, vấn đáp Mẫu 4 NHCHT trắc nghiệm Mẫu 5 Bìa NHCHT Mẫu 6 Bản nhận xét NHCHT Mẫu 7 BB họp HĐTĐ NHCHT Mẫu 8 Phiếu đánh giá NHCHT