THÔNG BÁO Về việc triệu tập thí sinh dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức năm 2020

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

KINH TẾ-KỸ THUẬT CÔNG THƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỘI ĐỒNG TTVC NĂM 2020
Số: 16/TB-HĐTTVC Thanh Hoá, ngày 01  tháng 6  năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc triệu tập thí sinh dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức năm 2020

 

Căn cứ Quyết định số 166 /QĐ-KTKTCT ngày 24 tháng  4 năm 2020 của Hiệu trưởng về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-KTKTCT ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Hiệu trưởng ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công  Thương;

Căn cứ Thông báo số 14/TB-HĐTTVC ngày 15 tháng 5 năm 2020 Chủ tịch Hội đồng thi tuyển viên chức vào Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương năm 2020 về việc thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức;

Hội đồng thi tuyển viên chức Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương 2020 thông báo triệu tập thí sinh thi vòng 2 như sau:

  1. Triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 (Có danh sách kèm theo)

– Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2020  được đăng tải trên Website và tại bảng tin của Nhà trường;

– Thi vòng 2, môn nghiệp vụ chuyên ngành đối với thí sinh thực hành giảng dạy và thí sinh thi vào vị trí chuyên viên đến phòng Tổ chức cán bộ bốc thăm đề thi.

+ Thí sinh thi vào vị trí giảng viên, giáo viên nộp 05 bộ Hồ sơ bài giảng (gồm giáo án, đề cương bài giảng chi tiết theo mẫu qui định của Bộ LĐTBXH) cho thư ký Hội đồng trước khi thi.

+ Thí sinh thi vào vị trí chuyên viên nộp 05 bộ Hồ sơ Bản kế hoạch (theo mẫu của Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020 quy định) cho thư ký Hội đồng trước khi thi.

– Thí sinh có trách nhiệm xem lịch thi, thời gian và địa điểm tổ chức thi để đến dự thi, khi đến dự thi phải đem theo giấy tờ tùy thân và Giấy triệu tập.

  1. Lịch thi, thời gian thi, môn thi và địa điểm tổ chức thi
  2. Lịch thi, thời gian thi, môn thi: Phụ lục kèm theo.
  3. Địa điểm tổ chức thi: Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương;

Thông báo này thay cho Giấy triệu tập thí sinh dự thi./.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH HĐTTVC
– Thí sinh dự thi;  
– Website: cdktktct.edu.vn;  
– Lưu HĐTT, TCCB;  
   
                                  TS. Lê Văn Kỳ
   

PHỤ LỤC

(Kèm theo Thông báo số  16 /TB-HĐTTVC ngày  01/6/2020)

 

 

LỊCH THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020

(Vòng 2)

Thời gian bắt đầu làm việc:

Buổi sáng: Từ 7h00 phút; Buổi chiều: Từ 13h00 phút.

Phòng thi thực hành: phòng học số 01 ; Phòng thi viết: phòng học số 02

Ngày, tháng Buổi thi Vị trí Hình thức thi Thời gian thi Giờ thi
01/06/2020

(Thứ Hai)

Chiều (14h00) Tập trung Thí sinh, phổ biến Kế hoạch thi vòng 2
03/6/2020

(Thứ Tư)

Sáng Nhân viên Y tế Thi viết 180 phút Từ 08h-11h
Giảng viên Tin học Thi thực hành giảng dạy 45 phút 7h30 – 8h15
Giáo viên Ngữ văn Thi thực hành giảng dạy 45 phút 8h30 – 9h15
Giảng viên Pháp luật Thi thực hành giảng dạy 45 phút 9h30 – 10h15
Chiều Giảng viên khách sạn- Nhà hàng, du lịch Thi thực hành giảng dạy 60 phút 13h30 – 14h30
Giáo viên ngành Kỹ thuật, công nghệ ô tô Thi thực hành giảng dạy 60 phút 14h45 – 15h45
Giảng viên Pháp luật Thi thực hành giảng dạy 45 phút 16h00 – 16h45
04/6/2020

(Thứ Năm)

Sáng Chuyên viên phát triển thị trường đào tạo và bồi dưỡng Thi thực hành 45 phút 7h30 – 8h15
Chuyên viên Quản trị tài sản và thiết bị thực hành Thi thực hành 45 phút 8h30 – 9h15