QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả thi tuyển viên chức

 BỘ CÔNG THƯƠNGCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐ KINH TẾ-KỸ THUẬT CÔNG THƯƠNGĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 306/QĐ-KTKTCTThanh Hoá, ngày  29  tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận kết quả thi tuyển viên chức

 Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương năm 2021

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CĐ KINH TẾ – KỸ THUẬT CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Thực hiện văn bản số 1595/BCT-TCCB ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Bộ Công Thương về việc đồng ý cho Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương tuyển dụng viên chức năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 56/QĐ–KTKTCT ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Hiệu trưởng ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương;

  Căn cứ Kết quả thi tuyển viên chức năm 2021 vào Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương;

 Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả thi tuyển viên chức Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Công Thương năm 2021 được tổ chức vòng 1 ngày 30/6/2021, vòng 2 ngày 23/7/2021 (kết quả điểm thi và danh sách trúng tuyển kèm theo).

Điều 2. Giao Phòng Tổ chức cán bộ thông báo kết quả thi tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển và tiến hành các thủ tục tuyển dụng viên chức trúng tuyển sau khi thi tuyển theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và các phòng, khoa, trung tâm có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:HIỆU TRƯỞNG
 –  Như Điều 4; 
 – Lưu VT, TCCB 
  
  
 TS.  Lê Văn Kỳ (Đã ký)