QUYẾT ĐỊNH Về việc Tổ chức kỳ thi tuyển viên chức vòng 2 Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương năm 2020

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

KINH TẾ-KỸ THUẬT CÔNG THƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HĐ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM  2020
Số: 15/QĐ-HĐTTVC Thanh Hoá, ngày 01 tháng  6  năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Tổ chức kỳ thi tuyển viên chức vòng 2

 Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương năm 2020

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ – KỸ THUẬT CÔNG THƯƠNG

 

Căn cứ Quyết định số  166 /QĐ-KTKTCT ngày 24 tháng  4 năm 2020 của Hiệu trưởng về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020 Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 05 năm 2019, kèm theo Quy chế tổ chức thi tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-KTKTCT ngày 16/01/2020 của Hiệu trưởng ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức Trường CĐ Kinh tế-Kỹ thuật Công  Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Tổ chức Kỳ thi tuyển viên chức vào Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương.

Vòng 2: Từ ngày 03 tháng 06 đến ngày 04  tháng 6 năm 2020.

Điều 2. Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020 Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương, các Ban giúp việc của Hội đồng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức kỳ thi vòng 2 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020, các Ban giúp việc thuộc Hội đồng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận: CHỦ TỊCH HĐTTVC
 –  Như Điều 3;  
–  Website Trường;  
 – Lưu VT, TCCB  
   
  TS. Lê Văn Kỳ

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kì thi tuyển viên chức năm 2020 Xem tại đây