QUYẾT ĐỊNH Về việc duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự Kỳ thi tuyển viên chức vào trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương năm 2020

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

KINH TẾ-KỸ THUẬT CÔNG THƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HĐ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020
Số:  01 /QĐ-HĐTTVC Thanh Hoá, ngày 24  tháng 4  năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự

Kỳ thi tuyển viên chức vào trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật

   Công Thương năm 2020

CHỦ TỊCH HĐ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ – KỸ THUẬT CÔNG THƯƠNG

 

 

Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-KTKTCT ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Hiệu trưởng về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020 Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội Vụ;

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ- KTKTCT ngày 16/01/2020 của Hiệu trưởng ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công  Thương,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi Kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 vào Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương gồm 11 người.

(Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020, các đơn vị có liên quan và các thí sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận: CHỦ TỊCH HĐTTVC
 –  Như Điều 2;  
–  Website Trường;
 – Lưu VT, TCCB
 
  TS. Lê Văn Kỳ

DS DS thi sinh du dieu kien du thi VC 2020- kèm theo QĐ (1)