QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Sổ tay bảo đảm chất lượng; Mục tiêu chất lượng; Chính sách chất lượng; Quy trình bảo đảm chất lượng của Trường CĐ Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương

Xem tại đây

Quyết định ban hành QT 2023

QT 01.CTHSSV- đánh giá rèn luyện

QT 02.CTHSSV- thực hiện chế độ chính sách 

QT 03.CTHSSV – xét học bổng khuyến khích học tập

QT03.TCCB. QUY HOẠCH

QT 04.CTHSSV- quy trình khen thưởng

QT 05.CTHSSV- kỷ luật hssv

QT01.ĐT-XÂY DỰNG CTĐT

QT01.HCQT.QUẢN LÝ SỬ DỤNG TÀI SẢN

QT01.TCCB.TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

QT02.ĐT. QUẢN LÝ ĐIỂM

QT02.TCCB. ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG

QT03. ĐT.Quy trình thi kết thúc MHMĐ

QT03.HCQT. BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG TS

QT04.ĐT. XÉT CÔNG NHẬN TN

QT04.TCCB. THI ĐUA KHEN THƯỞNG

QT 05.ĐT_To chuc Tuyen sinh_CĐ,TC

QT05.TCCB. QUẢN LÝ HỒ SƠ CB, VC

Quy trình thanh toán

Quy trình thu học phí

QĐ MTCL, CSCL năm học 2023-2024