Quyết định Về việc ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 của trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công Thương