Quyết định của Hiệu trưởng về việc thành lập hội đồng tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chất lượng chương trình đào tạo năm 2023. Kế hoạch thực hiện tự đánh giá tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chất lượng chương trình đào tạo năm 2023.

http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2023/09/QD-va-Ke-hoach-tu-danh-gia-CLCSGDNN-va-C.pdf