Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021

Kế hoạch Tin truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021
KH tuyên truyền 2016 - 01
KH tuyên truyền 2016 - 02
KH tuyên truyền 2016 - 03
KH tuyên truyền 2016 - 04