Dự kiến điểm chuẩn xét tuyển cao đẳng hệ chính quy đến hết ngày 20/8/2015

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ – KỸ THUẬT

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG THƯƠNG

DỰ KIẾN ĐIỂM CHUẨN XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY

 ĐẾN NGÀY 20/8/2015

STT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Điểm dự kiến

xét tuyển

(KV3-HSPT)

1

C51340103

Quản trị dịch vụ

du lịch và

lữ hành

Toán, Vật lý, Hóa học

12

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

2

C51340101

Quản trị

kinh doanh

Toán, Vật lý, Hóa học

12

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

3

C51340301

Kế toán

Toán, Vật lý, Hóa học

12

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

                                                                                     CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2015

                                                                HIỆU TRƯỞNG