Biểu mẫu Quản lý đào tạo năm 2019

1.Biểu mẫu quản lý đào tạo http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/11/Mau-0102-BĐSC-Bang-diem-so-cap.xls Mau 01,02-BĐSC Bang diem so cap Mau 01-ĐTSC Chương trình đào tạo SC Mau 02-ĐTSC Ke hoach dao tao so cap Mau 03-ĐTSC So quan ly hoc sinh so cap Mau 04-ĐTSC So cap chung chi so cap Mau 05-ĐTSC So cap ban sao chung chi so cap...

Phòng Công tác học sinh

-  Chức năng Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý công tác HSSV hệ chính quy thuộc trách nhiệm và thẩm quyền theo Quy chế công tác HSSV. Tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hoá, xây dựng môi trường giáo dục, hình thành nhân cách...