Biểu mẫu mới về Kiểm định chất lượng

 

Xem và tải tại đây:  Mẫu 1 Phiếu thăm dò HSSV về giảng viên Mẫu 2 Phiếu lấy ý kiến HSSV TN về CL đàoTạo Mẫu 3 Phiếu đánh giá chất lượng đề thi HP