Ban chấp hành Đoàn trường khóa XXV, nhiệm kỳ 2014 -2017

TT

Họ và tên

Năm
sinh

Giới
tính

Trình độ
VH

Trình độ
CM

Đảng viên

Chi đoàn

Chức vụ

1

Nguyễn Văn Chiến

1982

Nam

12/12

Cử nhân

Đảng viên

Cơ quan

Bí thư

2

Bùi Lương Vũ Ngọc

1986

Nam

12/12

Thạc sỹ

Đảng viên

Cơ quan

P. bí thư

3

Triệu Quang Trọng

1984

Nam

12/12

Thạc sỹ

Đảng viên

Cơ quan

UVBTV

4

Phạm Ngọc Trường

1987

Nam

12/12

Thạc sỹ

Đảng viên

Cơ quan

UVBTV

5

Lê Thị Phương

1990

Nữ

12/12

KT39KT1

UVBTV

6

Nguyễn Thị Vân

1985

Nữ

12/12

Cử nhân

Đảng viên

Cơ quan

UVBCH

7

Hoàng Kim Oanh

1985

Nữ

12/12

Thạc sỹ

Đảng viên

Cơ quan

UVBCH

8

Võ Viết Huấn

1986

Nam

12/12

Cử nhân

Cơ quan

UVBCH

9

Trần Ngọc Nam

1985

Nam

12/12

Cử nhân

Cơ quan

UVBCH

10

Lê Thanh Huyền

1989

Nữ

12/12

Cử nhân

Cơ quan

UVBCH

11

Lê Xuân Hiệp

1990

Nam

12/12

Cử nhân

Cơ quan

UVBCH

12

Lê Thị Hạnh

1994

Nữ

12/12

KT39KT2

UVBCH

13

Lê Bá Nguyệt

1990

Nam

12/12

KT39KT1

UVBCH

14

 Nguyễn Văn Ngọc

1997

Nam

10/12

Điện 14

UVBCH

15

Ngô Thị Phương

1993

Nữ

10/12

KT30

UVBCH