751-CV VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO THÔNG TƯ QUY ĐỊNH HỘI THI THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỰ LÀM