THÔNG BÁO Về việc triệu tập thí sinh dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

KINH TẾ-KỸ THUẬT CÔNG THƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỘI ĐỒNG TTVC ĐỢT 1 NĂM 2019
Số:   11 /TB-HĐTTVC Thanh Hoá, ngày 09  tháng 5  năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc triệu tập thí sinh dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức

 

Căn cứ Quyết định số  85 /QĐ-KTKTCT ngày 12 tháng  4 năm 2019 của Hiệu trưởng về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương đợt 1 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-KTKTCT ngày 26/3/2019 của Hiệu trưởng ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công  Thương;

Căn cứ Thông báo số 10/TB-HĐTTVC ngày 24/4/2019 Chủ tịch Hội đồng thi tuyển viên chức vào Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương đợt 1 năm 2019 về việc thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức;

Hội đồng thi tuyển viên chức vào Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương đợt 1 năm 2019 thông báo triệu tập thí sinh vòng 2 như sau:

  1. Triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 (Có danh sách kèm theo)

– Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2019 vào được đăng tải trên Website và tại bảng tin của Nhà trường;

– Thí sinh thi thực hành giảng dạy đến phòng Tổ chức cán bộ bốc thăm đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành. Thí sinh thi vào vị trí giảng viên, giáo viên nộp 04 bộ Hồ sơ bài giảng (gồm giáo án, đề cương bài giảng chi tiết theo mẫu qui định của Bộ LĐTBXH) cho thư ký Hội đồng trước khi thi.

– Thí sinh có trách nhiệm xem lịch thi, thời gian và địa điểm tổ chức thi để đến dự thi, khi đến dự thi phải đem theo giấy tờ tùy thân và Giấy triệu tập.

III. Lịch thi, thời gian thi, môn thi và địa điểm tổ chức thi

  1. Lịch thi, thời gian thi, môn thi: Phụ lục kèm theo.
  2. Địa điểm tổ chức thi: Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương;

Thông báo này thay cho Giấy triệu tập thí sinh dự thi./.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH HĐTTVC
– Thí sinh dự thi;
– Website: cdktktct.edu.vn;
– Lưu HĐTT, TCCB;
TS. Lê Văn Kỳ

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Thông báo số  11 /TB-HĐTTVC ngày  09/5/2019)

 

 

 

LỊCH THI TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 1 NĂM 2019

(Vòng 2)

         

Thời gian bắt đầu làm việc:

Buổi sáng: Từ 7h30 phút

Buổi chiều: Từ 13h15 phút.

 

Ngày, tháng Buổi thi Vị trí Hình thức thi Thời gian thi Giờ thi
11/5/2019

(Thứ Bảy)

Chiều Nhân viên Y tế Thi viết 180 phút Từ 13ph30-16h30
Giáo viên Sinh học Thi thực hành giảng dạy 45 phút 13h30 – 14h 15
Giáo viên Ngữ văn Thi thực hành giảng dạy 45 phút 14h 30 – 15h15
Giáo viên Hóa học Thi thực hành giảng dạy 45 phút 15h30 – 16h 15
12/5/2019

(Chủ nhật)

Sáng Giảng viên ngành Khách sạn, nhà hàng, Du lịch Thi thực hành giảng dạy 45 phút 7h30 – 8h15
Giảng viên ngành Quản trị kinh doanh Thi thực hành giảng dạy 45 phút 8h30 – 9h15
Giảng viên ngành Pháp luật Thi thực hành giảng dạy 45 phút 9h30 – 10h15
Chiều Giáo viên ngành Kỹ thuật, công nghệ ô tô Thi thực hành giảng dạy 45 phút 13h30 – 14h 15
Giáo viên ngành Kỹ thuật, công nghệ ô tô Thi thực hành giảng dạy 45 phút 14h 30 – 15h15

 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 Kỳ thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2019 Trường cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công Thương