Mô tả ngành, nghề đào tạo, Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

A. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 1. Kế toán         a.Mô tả về nghề: Là ngành đào tạo người học có kỹ năng thực hành nghiệp vụ kế toán, đủ khả năng giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn kế toán và tổ chức công tác kế toán ở đơn...