Hội thảo Các biện pháp nâng cao chất lượng quản lý và sử dụng phòng, xưởng thực hành, thiết bị dạy – học nhằm nâng cao kỹ năng nghề cho HSSV trong giai đoạn hiện nay

          Nhằm mục đích đánh giá lại công tác quản lý, sử dụng phòng, xưởng thực hành và thiết bị dạy - học, đồng thời đưa ra các giải nâng cao chất lượng quản lý và sử dụng phòng thực hành, thiết bị dạy học để nâng cao kỹ năng nghề cho...