THỜI KHOÁ BIỂU TỪ NGÀY 22/02 ĐẾN 26/02/2021

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2021/02/Tuan26.-2020_2021.xls" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2021/02/Tuan26-học-tại-cơ-sở-2-2020_2021.xls" download="all" viewer="microsoft"]

THỜI KHOÁ BIỂU TỪ NGÀY 01/02 ĐẾN 05/02/2021

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2021/01/Tuan25.-2020_2021-1.xls" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2021/01/Tuan25-học-tại-cơ-sở-2-2020_2021-1.xls" download="all" viewer="microsoft"]  

THỜI KHOÁ BIỂU TỪ NGÀY 25/01 ĐẾN 29/01/2021

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2021/01/Tuan24.-2020_2021-2.xls" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2021/01/Tuan24-học-tại-cơ-sở-2-2020_2021-1.xls" download="all" viewer="microsoft"]

THỜI KHÓA BIỂU TỪ NGÀY 18/01 ĐẾN 22/01/2021

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2021/01/Tuan23-2020_2021-1.xls" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2021/01/Tuan23-học-tại-cơ-sở-2-2020_2021-2.xls" download="all" viewer="microsoft"]  

THỜI KHÓA BIỂU TỪ NGÀY 11/01 ĐẾN NGÀY 15/01/2021

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2021/01/Tuan22-2020_2021-1.xls" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2021/01/Tuan22-học-tại-cơ-sở-2-2020_2021.xls" download="all" viewer="microsoft"]

THỜI KHÓA BIỂU TỪ NGÀY 04/01 ĐẾN NGÀY 08/01/2021

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/Tuan21-2020_2021-1.xls" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/Tuan21-học-tại-cơ-sở-2-2020_2021.xls" download="all" viewer="microsoft"]

THỜI KHÓA BIỂU TỪ NGÀY 28/12 ĐẾN 01/01/2021

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/Tuan20-2020_2021-4.xls" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/Tuan20-học-tại-cơ-sở-2-2020_2021-3.xls" download="all" viewer="microsoft"]