QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Sổ tay bảo đảm chất lượng; Mục tiêu chất lượng; Chính sách chất lượng; Quy trình bảo đảm chất lượng của Trường CĐ Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương

Xem tại đây Quyết định ban hành QT 2023 QT 01.CTHSSV- đánh giá rèn luyện QT 02.CTHSSV- thực hiện chế độ chính sách  QT 03.CTHSSV - xét học bổng khuyến khích học tập QT03.TCCB. QUY HOẠCH QT 04.CTHSSV- quy trình khen thưởng QT 05.CTHSSV- kỷ luật hssv QT01.ĐT-XÂY DỰNG CTĐT QT01.HCQT.QUẢN LÝ SỬ DỤNG TÀI...

Biểu mẫu dùng trong kiểm định chất lượng năm 2018

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2018/08/Mẫu-1-Phiếu-thăm-dò-HSSV-về-giảng-viên.doc" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2018/08/Mẫu-2-Phiếu-lấy-ý-kiến-HSSV-TN-về-CL-đàoTạo.doc" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2018/08/Mẫu-3-Phiếu-đánh-giá-chất-lượng-đề-thi-HP.doc" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2018/08/Mẫu-4-KH-đảm-bảo-CL-năm-học-của-các-đơn-vị.doc" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2018/08/Mẫu-5-KH-đảm-bảo-CL-năm-học-của-trường.doc" download="all" viewer="microsoft"]