Trung tâm ngoại ngữ – tin học và hợp tác doanh nghiệp

– Chức năng  

Giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng tư vấn, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học cho học sinh, sinh viên và các đối tượng có nhu cầu trong và ngoài trường.

– Nhân sự:

TT Họ và tên Trình độ chuyên môn Chức vụ/chức danh
1 Trịnh Hữu Tuấn Tiến sĩ Phụ trách TT