Phòng Tổ chức cán bộ

– Chức năng  

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác về tổ chức quản lí, điều hành các lĩnh vực: tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCNV, thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức, công tác thi đua khen thưởng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

– Nhân sự:

TT Họ và tên Trình độ chuyên môn Chức vụ/chức danh
1 Nguyễn Thị Nguyên Thạc sỹ Hóa học Trưởng phòng
2 Nguyễn Thị Vân Cử nhân Tin học Chuyên viên
3 Lê Thị Sâm Cử nhân SP Sinh học Chuyên viên