Biểu mẫu Quản lý đào tạo năm 2019

1.Biểu mẫu quản lý đào tạo http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/11/Mau-0102-BĐSC-Bang-diem-so-cap.xls Mau 01,02-BĐSC Bang diem so cap Mau 01-ĐTSC Chương trình đào tạo SC Mau 02-ĐTSC Ke hoach dao tao so cap Mau 03-ĐTSC So quan ly hoc sinh so cap Mau 04-ĐTSC So cap chung chi so cap Mau 05-ĐTSC So cap ban sao chung chi so cap...

Thời khóa biểu từ ngày 21/10-25/10/2019

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/10/Tuan-13-2019_2020-cac-lop-cao-dang_2_2.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/10/Tuan-13-2019_2020-cac-lop-trung-cap_2_2-4.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 19/08 đến ngày 23/8/2019

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/08/Tuan-4-2018_2019-cac-lop-cao-dang-05.8_2_2.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/08/Tuan-4-2018_2019-cac-lop-trung-cap-19.8_2_2.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Mẫu ngân hàng câu hỏi thi năm 2018

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2018/08/Mẫu-1-Đăng-ký-XD-bộ-đề-thi-MHMĐ.doc" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2018/08/Mẫu-2-Đề-thi-MH-mô-đun-lý-thuyết.doc" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2018/08/Mẫu-3-Đáp-án-MH-mô-đun-lý-thuyết.doc" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2018/08/Mẫu-4-Đề-thi-MH-mô-đun-thực-hành.doc" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2018/08/Mẫu-5-Phiếu-đánh-giá-thi-MH-MĐ-thực-hành.doc" download="all" viewer="microsoft"]

Mẫu bộ đề thi tốt nghiệp 2018

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2018/08/Mẫu-1-Đề-thi-TN-MH-MĐ-lý-thuyết.doc" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2018/08/Mẫu-2-Đáp-án-đề-thi-TN-MH-MĐ-lý-thuyết.doc" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2018/08/Mẫu-3-Đề-thi-Tốt-nghiệp-MH-MĐ-thực-hành.doc" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2018/08/Mẫu-4-Phiếu-đánh-giá-thi-TN-MH-MĐ-thực-hành.doc" download="all" viewer="microsoft"]

Mẫu ngân hàng câu hỏi thi 2017-2020

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2018/08/Mẫu-1-Đăng-ký-XD-NHCHT.doc" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2018/08/Mẫu-2-Đề-xuất-HĐ-thẩm-định-NHCHT.doc" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2018/08/Mẫu-3-NHCHT-Tụ-luận-vấn-đáp.doc" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2018/08/Mẫu-4-NHCHT-trắc-nghiệm.doc" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2018/08/Mẫu-5-Bìa-NHCHT.doc" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2018/08/Mẫu-6-Bản-nhận-xét-NHCHT.doc" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2018/08/Mẫu-7-BB-họp-HĐTĐ-NHCHT.doc" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2018/08/Mẫu-8-Phiếu-đánh-giá-NHCHT.doc" download="all" viewer="microsoft"]

Biểu mẫu dùng trong kiểm định chất lượng năm 2018

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2018/08/Mẫu-1-Phiếu-thăm-dò-HSSV-về-giảng-viên.doc" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2018/08/Mẫu-2-Phiếu-lấy-ý-kiến-HSSV-TN-về-CL-đàoTạo.doc" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2018/08/Mẫu-3-Phiếu-đánh-giá-chất-lượng-đề-thi-HP.doc" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2018/08/Mẫu-4-KH-đảm-bảo-CL-năm-học-của-các-đơn-vị.doc" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2018/08/Mẫu-5-KH-đảm-bảo-CL-năm-học-của-trường.doc" download="all" viewer="microsoft"]

Phòng Khảo thí, Kiểm định chất lượng và Thanh tra

- Chức năng Tham mưu và tổ chức thực hiện giúp Hiệu trưởng về công tác Khảo thí, công tác Kiểm định chất lượng đào tạo và Thanh tra đào tạo trong Nhà trường. Giúp Hiệu trưởng trong công việc quản lý về công tác Khảo thí, công tác Kiểm định chất lượng đào tạo...

Phòng Hành chính-Quản trị

- Chức năng Tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác Hành chính  - Quản trị, tổ chức giao dịch hành chính, báo cáo cấp trên theo quy định, trao đổi thông tin giữa Ban giám hiệu với các cơ quan khác và giữa Ban giám hiệu với các đơn vị, cán bộ, nhân...

Phòng Quản lý Khoa học & Thông tin tư liệu

Chức năng Tham mưu giúp Hiệu trưởng theo dõi, chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện toàn bộ quá trình hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ  của Nhà trường; quản lý trang Website, hệ thống mạng nội bộ... và là thành viên thường trực của Hội đồng khoa học...

Phòng Công tác học sinh

-  Chức năng Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý công tác HSSV hệ chính quy thuộc trách nhiệm và thẩm quyền theo Quy chế công tác HSSV. Tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hoá, xây dựng môi trường giáo dục, hình thành nhân cách...

Phòng Kế hoạch-Tài chính

- Chức năng Tham mưu và giúp Hiệu trưởng về chiến lược phát triển của nhà trường. Tổ chức quản lý tài chính, thực hiện các quyết định của Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện công tác kế toán theo quy định của pháp luật. - Nhân sự TTHọ và tênTrình độ chuyên mônChức...

Phòng Tổ chức cán bộ

- Chức năng   Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác về tổ chức quản lí, điều hành các lĩnh vực: tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCNV, thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức, công tác thi đua...

Phòng Đào tạo

-  Chức năng Tham mưu và giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tuyển sinh và đào tạo hằng năm trên cơ sở nhiệm vụ của Trường Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc hoạch định chiến lược phát triển đào tạo của Trường; quản lý, tổ chức thực hiện công tác đào tạo,...