Thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021

BỘ CÔNG THƯƠNGCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐ KINH TẾ-KỸ THUẬT CÔNG THƯƠNGĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 123 /TB-KTKTCTThanh Hoá, ngày 05 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

Căn cứ Văn bản số 1595/BCT-TCCB ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Bộ Công Thương về việc đồng ý cho Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương tuyển dụng viên chức năm 2021;

Căn cứ nhu cầu nhân lực của các đơn vị và định hướng phát triển của Nhà trường. Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Công Thương thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

I. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG:   Thi tuyển.

Thực hiện theo quy định của Luật Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ, Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ.

II. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

1. Chỉ tiêu tuyển dụng:  09 chỉ tiêu (chi tiết tại Phụ lục)

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

2.1. Điều kiện chung:

          – Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

          – Từ đủ 18 tuổi trở lên;

          – Có phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

          – Có lý lịch rõ ràng;

          – Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc và nhiệm vụ;

2.2. Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm:

                                                           a) Giảng viên, giáo viên:

          + Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành hoặc đại học sư phạm chuyên ngành trở lên, phù hợp với ngành, nghề giảng dạy;

         + Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trường đại học, cao đẳng hoặc chứng chỉ sư phạm dạy nghề, hoặc tương đương trở lên.

    + Trình độ ngoại ngữ: Có năng lực sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện nhiệm vụ của Nhà giáo theo yêu cầu vị trí việc làm quy định.

                              + Trình độ tin học: Có năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ của Nhà giáo theo yêu cầu vị trí việc làm quy định.

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên, giáo viên GDNN.

Ngoài ra, đối với nhà giáo giảng dạy thực hành, tích hợp có chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với ngành, nghề giảng dạy theo quy định tại Thông tư số 21/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2020, trong thời gian 12 tháng kể từ ngày Thông tư số 21/2020/TT-BLĐTBXH có hiệu lực.

   b) Chuyên viên:

    + Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên môn đ­ược đào tạo phù hợp với nhu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng.

   + Có chứng chỉ Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

    + Trình độ ngoại ngữ: Có năng lực sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu vị trí việc làm quy định.

 + Trình độ tin học: Có năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu vị trí việc làm quy định.

          2.3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

          b) Không nói ngọng, có tật phát âm.

c) Đang trong thời gian bị xử lý kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. NỘI DUNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

          1. Nội dung thi tuyển:

Thi tuyển được thực hiện theo 2 vòng:

1.1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học.

– Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy gồm 3 phần:

+ Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi. Thời gian 60 phút.

+ Phần II: Ngoại ngữ (Tiếng Anh) 30 câu hỏi. Thời gian 30 phút.

+ Phần III: Tin học 30 câu hỏi. Thời gian 30 phút.

  1.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

– Đối với các vị trí giáo viên Toán học: thi 01 giờ dạy Lý thuyết, thời gian 45 phút.

– Đối với vị trí giảng viên Khách sạn, nhà hàng, du lịch; giáo viên Kỹ thuật chế biến món ăn; giáo viên trung cấp ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; giáo viên trung cấp ngành Công nghệ ô tô: thi 01 giờ dạy tích hợp, thời gian 60 phút.

– Đối với vị trí chuyên viên Phát triển thị trường đào tạo bồi dưỡng: Thuyết trình đề án theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Thời gian thi 45 phút.

       – Đối với vị trí chuyên viên Quản lý tài sản và thiết bị thực hành: Thuyết trình đề án theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Thời gian thi 45 phút.

2. Tiêu chí đánh giá kết quả:

Vòng 1:Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Vòng 2: Thang điểm : 100 điểm

Có kết quả điểm thi tại vòng 2 quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 115/2020/NĐ-CP đạt từ 50 điểm trở lên;

Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 115/2020/NĐ-CP (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức

Theo Khoản 1, Điều 10 Nghị định 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

  3.1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị định này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

  3.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

  3.3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

3.4. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

 * Đối tượng và điểm ưu tiên theo Điều 6 Nghị định 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ;

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

* Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

IV.  HỒ SƠ, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ:

1. Hồ sơ:

   – Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu. Thí sinh phải khai đúng theo hướng dẫn ghi trong Phiếu, có thể viết tay hay đánh máy nhưng phải ký tên trên từng trang của phiếu; phải cam kết những thông tin đã khai trên phiếu là đúng sự thật, trường hợp khai sai thì kết quả tuyển dụng sẽ bị hủy bỏ.

             – Các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và có chứng nhận của Cục quản lý chất lượng – BGDĐT. Thí sinh được miễn thi ngoại ngữ, tin học theo Điều 9 Nghị định 115/2020/NĐ-CP thì nộp văn bằng, chứng chỉ được miễn.

       – Đối với người dự tuyển là đối tượng ưu tiên tuyển dụng thì nộp thêm các giấy tờ theo quy định.

      – 02 ảnh (cỡ 4cm x 6cm) đựng trong phong bì ghi địa chỉ nơi ở hiện nay (để gửi thông báo), ảnh chụp trong thời gian gần nhất từ 03 tháng tính đến thời điểm thông báo. Sau ảnh, người dự tuyển ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh.

            2. Thời gian:

– Thời gian nhận hồ sơ:  Từ 7 giờ ngày 05/4/2021 đến 16 giờ ngày 04/5/2021;

– Thời gian thi tuyển:      Dự kiến tháng 5 năm 2021;

                3. Địa điểm nhận hồ sơ:

   Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương: 569 Quang Trung 3, Phường Đông vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại liên hệ: 0904. 973. 988 ;0943.282.216.

V. KINH PHÍ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN THI, ĐỊA ĐIỂM THI

1. Kinh phí đăng ký dự tuyển và tiếp nhận hồ sơ

– Hồ sơ đăng ký dự tuyển: 50.000 đồng/bộ.

– Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/người (Thông tư liên tịch số 228/2016/TT-BTC).

– Nộp tại Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương: 569 Quang Trung 3, Phường Đông vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa (trong giờ hành chính).

2. Thời gian nhận hồ sơ và thời gian thi tuyển:

 – Thời hạn nhận hồ sơ: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát hành thông báo tuyển dụng.

-Thời gian thi tuyển: Dự kiến tổ chức thi tuyển tháng 05/2021. Lịch thi tuyển cụ thể sẽ thông báo trên Website và dán bảng tin Nhà trường.

3. Địa điểm tổ chức thi tuyển

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương: 569 Quang Trung 3, Phường Đông vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

   4. Nội dung Thông báo chi tiết xem tại Website: cdktktct.edu.vn

       Mọi chi tiết xin liên hệ phòng Tổ chức cán bộ, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương, số 569 phố Quang Trung 3, Phường Đông vệ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Điện thoại: 0904 973 988.        0943.282.216.

      Nơi nhận: – Đảng ủy, BGH, Công đoàn Trường; – Các đơn vị trong trường; – Đăng tải Website; – Lưu: VT, TCCB.HIỆU TRƯỞNG          TS. Lê Văn Kỳ