Biên bản họp Hội đồng trường Phiên họp thứ nhất và Nghị quyết ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường Cao đẳng kinh tế Kỹ thuật Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ – KỸ THUẬT CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 22 tháng 3 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

PHIÊN HỌP THỨ NHẤT

1. Thời gian, địa điểm, thành phần

– Thời gian: 08h00 ngày 22 tháng 3 năm 2021

– Địa điểm: Tại phòng họp giao ban – Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương.

– Thành phần tham dự: các thành viên trong Hội đồng trường. Tổng số: 11 thành viên, vắng 0.

+ Chủ trì cuộc họp: Ông Phan Đình Long – Chủ tịch Hội đồng trường.

+ Thư ký: Ông Triệu Quang Trọng.

2. Nội dung phiên họp

Hội đồng trường Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương họp phiên thứ nhất thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

– Ông Phan Đình Long (Chủ tịch Hội đồng trường) thông qua mục đích, yêu cầu của phiên họp: thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

– Ông Triệu quang Trọng (Thư ký hội đồng trường) đọc Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

– Các thành viên trong Hội đồng trường đã tiến hành thảo luận về các điều, khoản, nội dung trong Dự thảo Quy chế.

3. Kết quả

Hội đồng trường đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với tỷ lệ đồng ý 100%.

Cuộc họp kết thúc vào 12h00 cùng ngày.

CHỦ TỌA Phan Đình LongTHƯ KÝ Triệu Quang Trọng


  BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CĐ KINH TẾ – KỸ THUẬT CÔNG THƯƠNG
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Số:  104 /NQ-KTKTCT     Thanh Hóa, ngày 30 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương, nhiệm kỳ 2020 – 2025

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ – KỸ THUẬT CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội ban hành quy định về Điều lệ trường cao đẳng;

Căn cứ Quyết định số 5639/QĐ-BGDĐT, ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc thành lập trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-BCT ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công nhận thành lập Hội đồng trường Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng trường Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương ngày 22 tháng 3 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 2. Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng trường, các thành viên Hội đồng trường, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:  – Bộ Công Thương (b/c);  – Đảng ủy (b/c);  – Ban Giám hiệu (t/h);  – Như điều 3;  – Lưu: VT, HĐT.TM. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CHỦ TỊCH
 

  Phan Đình Long