Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2020-2021

Ngày 15/7/2021 và ngày 20/7/2021, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương đã tiến hành nghiệm thu 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, gồm: Đề tài 1: “ Thiết kế và xây dựng phòng học tích hợp  Thực tập cơ khí, nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giảng...

Biên bản họp Hội đồng trường Phiên họp thứ nhất và Nghị quyết ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường Cao đẳng kinh tế Kỹ thuật Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thanh Hóa, ngày 22 tháng 3 năm 2021 BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG PHIÊN HỌP THỨ NHẤT 1. Thời gian, địa điểm, thành phần -...

Thời khóa biểu từ ngày 05/10-09/10/2020

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/10/Tuan8-2020_2021.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/10/Tuan8-học-tại-cơ-sở-2-2020_2021.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 30/9 đến ngày 04/10/2019

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/09/Tuan-10-2019_2020-cac-lop-trung-cap-30-9_2_2-1.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/09/Tuan-10-2019_2020-cac-lop-cao-dang-23-9_2_2.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Từ ngày 04/03 đến ngày 08/03/2019

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/Tuan-30-2018_2019-cac-lop-cao-dang-04.3-2.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/Tuan-30-2018_2019-cac-lop-trung-cap-04-3-1.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Từ ngày 04/03 đến ngày 08/03/2019

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/Tuan-30-2018_2019-cac-lop-trung-cap-04-3-1.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/Tuan-30-2018_2019-cac-lop-cao-dang-04.3-2.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Từ ngày 04/03 đến ngày 08/03/2019

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/Tuan-30-2018_2019-cac-lop-trung-cap-04-3-1.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/Tuan-30-2018_2019-cac-lop-cao-dang-04.3-2.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 04/03 đến ngày 08/03/2019

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/Tuan-30-2018_2019-cac-lop-trung-cap-04-3.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/Tuan-30-2018_2019-cac-lop-cao-dang-04.3-1.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 27.8 đến 31.8.2018

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2018/08/Tuan-5-2018_2019-cac-lop-trung-cap-27.8.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2018/08/Tuan-5-2018_2019-cac-lop-cao-dang-27.8-1.xls" download="all" viewer="microsoft"]