KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ-KỸ THUẬTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCÔNG THƯƠNGĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc HĐ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021  Số:  03/KH-HĐTTVC  Thanh Hoá, ngày 24  tháng 6  năm 2021 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021    Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày...

Biên bản họp Hội đồng trường Phiên họp thứ nhất và Nghị quyết ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường Cao đẳng kinh tế Kỹ thuật Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thanh Hóa, ngày 22 tháng 3 năm 2021 BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG PHIÊN HỌP THỨ NHẤT 1. Thời gian, địa điểm, thành phần -...

Thời khóa biểu từ ngày 05/10-09/10/2020

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/10/Tuan8-2020_2021.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/10/Tuan8-học-tại-cơ-sở-2-2020_2021.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 30/9 đến ngày 04/10/2019

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/09/Tuan-10-2019_2020-cac-lop-trung-cap-30-9_2_2-1.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/09/Tuan-10-2019_2020-cac-lop-cao-dang-23-9_2_2.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Từ ngày 04/03 đến ngày 08/03/2019

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/Tuan-30-2018_2019-cac-lop-cao-dang-04.3-2.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/Tuan-30-2018_2019-cac-lop-trung-cap-04-3-1.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Từ ngày 04/03 đến ngày 08/03/2019

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/Tuan-30-2018_2019-cac-lop-trung-cap-04-3-1.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/Tuan-30-2018_2019-cac-lop-cao-dang-04.3-2.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Từ ngày 04/03 đến ngày 08/03/2019

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/Tuan-30-2018_2019-cac-lop-trung-cap-04-3-1.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/Tuan-30-2018_2019-cac-lop-cao-dang-04.3-2.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 04/03 đến ngày 08/03/2019

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/Tuan-30-2018_2019-cac-lop-trung-cap-04-3.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/Tuan-30-2018_2019-cac-lop-cao-dang-04.3-1.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 27.8 đến 31.8.2018

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2018/08/Tuan-5-2018_2019-cac-lop-trung-cap-27.8.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2018/08/Tuan-5-2018_2019-cac-lop-cao-dang-27.8-1.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Các ngành đào tạo

I. CAO ĐẲNG: gồm các ngành    1. Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành.    2. Quản trị kinh doanh.    3. Kế toán. II. TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP: Gồm các ngành    1. Kế toán doanh nghiệp.    2. Kế toán Hành chính sự nghiệp.    3. Kinh doanh xăng dầu và khí đốt.   ...

Bậc đào tạo

 I. BẬC CAO ĐẲNG - Chính quy, thời gian đào tạo: 03 năm               TT Tên ngành Ghi chú 1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành   2 Quản trị kinh doanh   3 Kế toán      II. BẬC TRUNG CẤP 1. Trung cấp chuyên nghiệp:     TT Tên ngành Ghi...