QUYẾT ĐỊNH Về việc Tổ chức Kỳ thi tuyển viên chức (vòng 2)

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ-KỸ THUẬT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG THƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 16/QĐ-HĐTTVC Thanh Hoá, ngày 19 tháng 7 năm 2021

HĐ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Tổ chức Kỳ thi tuyển viên chức (vòng 2)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ – KỸ THUẬT CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Thực hiện Văn bản số 1595/BCT-TCCB ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Bộ Công Thương về việc đồng ý cho Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương tuyển dụng viên chức năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 56/QĐ–KTKTCT ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Hiệu trưởng ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương;
Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-KTKTCT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Hiệu trưởng về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2021 Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương;
Xét đề nghị của Thư ký Hội đồng thi tuyển viên chức,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tổ chức Kỳ thi tuyển viên chức vào Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương.
Vòng 2: Ngày 23 tháng 7 năm 2021.
Điều 2. Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2021 Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương, các Ban giúp việc của Hội đồng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức kỳ thi vòng 2 theo đúng quy định của pháp luật.
Điều 3. Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2021, Ban Giám sát kỳ thi, các Ban giúp việc thuộc Hội đồng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận: CHỦ TỊCH HĐTTVC

  • Như Điều 3;
  • Website Trường; TS. Lê Văn Kỳ (Đã ký)
  • Lưu HĐTTVC, TCCB

Quyết định và Danh sách thí sinh dự thi xem tại đây: