Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2020-2021

Ngày 15/7/2021 và ngày 20/7/2021, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương đã tiến hành nghiệm thu 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, gồm:

  1. Đề tài 1“ Thiết kế và xây dựng phòng học tích hợp  Thực tập cơ khí, nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giảng dạy các Nghề Điện công nghiệp, Kỹ thuật máy lạnh & ĐHKK và Công nghệ ô tô tại Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương’’  

Chủ nhiệm Đề tài:  ThS. Trương Tiến Lộc – GV khoa Kỹ thuật Công nghệ

Thành viên tham gia: ThS. Võ Viết Huấn

  • Đề tài 2Xây dựng phòng Thí nghiệm vật lý, hóa học phục vụ công tác giảng dạy các môn văn hóa trong  Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương

Chủ nhiệm Đề tài :  ThS. Nguyễn Thị Ngọc – Trưởng Khoa Khoa học cơ bản

Thành viên tham gia: ThS. Lê Trung Thành, CN. Lê Thị Luyến

Sau phần báo cáo tóm tắt của các chủ nhiệm đề tài, các thành viên trong các hội đồng đã cho ý kiến nhận xét, đánh giá về các đề tài. Hầu hết các thành viên phản biện và thành viên Hội đồng đánh giá các đề tài NCKH có ý nghĩa khoa học và thực tiễn với Nhà trường

Hội đồng nghiệm thu xếp loại tốt cho cả 2 đề tài.

Một số hình ảnh tại các buổi nghiệm thu: