Phòng Quản lý Khoa học & Thông tin tư liệu

Chức năng Tham mưu giúp Hiệu trưởng theo dõi, chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện toàn bộ quá trình hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ  của Nhà trường; quản lý trang Website, hệ thống mạng nội bộ... và là thành viên thường trực của Hội đồng khoa học...