Khoa Tài chính

- Giới thiệu: Khoa Tài chính được thành lập tháng 1 năm 2015 trên cơ sở Bộ môn Tài chính - Thống kê. Khoa tham gia giảng dạy các môn học/ học phần ngành Tài chính, thống kê. - Nhân sự: Khoa có 5 giảng viên tham gia công tác giảng dạy. Trong đó: có 5 Thạc sỹ; 1 giáo viến...