THÔNG BÁO Kết quả điểm thi vòng 2, Kỳ thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2019

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

KINH TẾ-KỸ THUẬT CÔNG THƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HĐ THI TUYỂN VIÊN CHỨC

ĐỢT 1 NĂM 2019

Số:    14 /TB-HĐTTVC Thanh Hoá, ngày 15  tháng 5 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Kết quả điểm thi vòng 2, Kỳ thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2019

 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư 16/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 28 tháng 12 năm 2012 ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông báo số 56/TB-KTKTCT ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương về việc thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-KTKTCT ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Hiệu trưởng về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2019 Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương;

Căn cứ Thông báo số 11/TB-HĐTTVC của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển viên chức ngày 09 tháng 5 năm 2019 về việc triệu tập thí sinh (Lần thứ 2),

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương thông báo đến người dự tuyển:

  1. Bảng tổng hợp kết quả điểm thi vòng 2 Kỳ thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2019, diễn ra ngày 11/5-12/5/2019 được niêm yết tại trụ sở Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương, đăng trên Website: http://cdktktct.edu.vn của Nhà trường;
  2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả vòng 2, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi bằng hình thức thi viết.

Địa chỉ liên hệ: Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương, số 569 phố Quang Trung 3, phường Đông Vệ, TP. Thanh Hoá.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TTVC
– Ban giám hiệu (để BC)
– Các  thành viên Hội đồng TTVC
– Các thí sinh;
– Website: cdktktct.edu.vn;
– Lưu HĐTT, TCCB. TS.  Lê Văn Kỳ

Kết quả điểm thi (Vòng 2) Kỳ thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2019 xem tại đây